Ing. Jozef Hrčka - znaleC - nitrA.

znalecké posudky z odboru stavebníctvo- | nehnuteľnosti | stavebné práce | pozemné stavby |

AKTUÁLNA DOBA DODANIA POSUDKU
 DOMY    |   BYTY  |  POZEMKY

+421 948 28 58 68

rodinnÉ domY.

všeobecná hodnota rodinného domu

ÚČEL:
– uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva, | pre hypotéku |
– prevod nehnuteľnosti,
– zápis rozostavaného domu do katastra nehnuteľností
– dohodu pri dedičskom konaní
– pre darovaciu zmluvu
– vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
– náhradu škody na nehnuteľnosti
– exekučné konanie  prípadne konkurzné konanie
– stanovenie výšky nepeňažného vkladu do spoločnosti
– rozdelenie nehnuteľnosti
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

POTREBNÉ  INFORMÁCIE A PODKLADY:
– zadávateľ znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa |
– predmet ohodnotenia | Adresa , počet podlaží, tvar |
– číslo listu vlastníctva, kataster, obec, | číslo parciel pozemkov ohodnotenia |
– nadobúdacie doklady | kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie  |
– geometrický plán | najmä pri rozostavanej stavbe |
– kolaudačné rozhodnutie, pridelenie súpisného čísla, potvrdenie obce o veku
– projekt stavby | situácia, pôdorysy, rezy; kompletná; ak nie vyhotoví znalec |
– stavebné povolenie | pri rozostavanej stavbe alebo prístavbe |
– iné doklady, ak ide o zmenu stavy, účelu stavby | rozhodnutia  úradov |

bytY
nebytovÉ priestorY.

Všeobecná hodnota bytu

ÚČEL:
– uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva | pre hypotéku |
– prevod nehnuteľnosti | kúpa, predaj |
– dohodu pri dedičskom konaní
– pre darovaciu zmluvu
– vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
– náhradu škody na nehnuteľnosti
– exekučné konanie  prípadne konkurzné konanie
– stanovenie výšky nepeňažného vkladu do spoločnosti
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

POTREBNÉ INFORMÁCIE A  PODKLADY:
– zadávateľ znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa |
– predmet ohodnotenia | Adresa , príslušenstvo |
– číslo listu vlastníctva, kataster, obec, | číslo parciel pozemkov ohodnotenia |
– nadobúdacie doklady | kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie  |
– geometrický plán | najmä pri neskolaudovanej stavbe bytového domu |
– doklad o veku bytového domu | vydá správca domu, kolaudačné rozhodnutie |
– potvrdenie o rekonštrukcii bytového domu | vydá správca; potrebný aj rok |
– pôdorys bytu a rozmery | od správcu bytového domu, ak nie, vyhotoví znalec

pozemkY.

všeobecná hodnota pozemku.

Poľnohospodárske pozemky v extraviláne hodnotí znalec  Poľnohospodár.
Lesné pozemky hodnotí znalec z odboru Lesníctvo.

ÚČEL:
– uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva, | pre hypotéku |
– prevod nehnuteľnosti, | kúpa, predaj |
– zriadenie vecného bremena za odplatu | právo prechodu, vjazdu, uloženia IS |
– dohoda pri dedičskom konaní
– pre darovaciu zmluvu
– vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
– exekučné konanie, prípadne konkurzné konanie
– stanovenie výšky nepeňažného vkladu do spoločnosti
– sceľovanie pozemkov
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

POTREBNÉ INFORMÁCIE A PODKLADY:
– zadávateľ znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa |
– predmet ohodnotenia | čísla parciel pozemkov |
– nadobúdacie doklady | kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie  |
– geometrický plán | pri oddelení, sceľovaní, rôznych funkciách pozemkov |
– územno-plánovacia informácia | v extraviláne obce,  napr. orná pôda |

ostatnÉ budovY.

Všeobecná hodnota budov |BYTOVÁ, POLYFUNKČNÁ, NEBYTOVÁ-ADMINISTRATÍVNA, PRE VÝROBU A SLUŽBY |

ÚČEL:
– uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva, | pre hypotéku |
– prevod nehnuteľnosti,
– zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
– vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
– náhradu škody na nehnuteľnosti
– exekučné konanie  prípadne konkurzné konanie
– stanovenie výšky nepeňažného vkladu do spoločnosti
– rozdelenie nehnuteľnosti
– iný účel

POTREBNÉ INFORMÁCIE A PODKLADY:
– zadávateľ znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa |
– predmet ohodnotenia | Adresa , počet podlaží, tvar |
– číslo listu vlastníctva, kataster, obec, | číslo parciel pozemkov ohodnotenia |
– nadobúdacie doklady | kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie  |
– geometrický plán | najmä pri rozostavanej stavbe |
– kolaudačné rozhodnutie, pridelenie súpisného čísla, potvrdenie obce o veku
– projekt stavby | situácia, pôdorysy, rezy; kompletná; ak nie vyhotoví znalec |
– stavebné povolenie | pri rozostavanej stavbe alebo prístavbe |
– podlahové plochy bytových, nebytových priestorov
– nájomné zmluvy, poistné zmluvy, výmer dane na nehnuteľnosť
– ročné náklady na prevádzku, správu a údržbu nehnuteľnosti
– iné doklady, ak ide o zmenu stavby, účelu stavby | rozhodnutia  úradov |

stavebnÉ prácE.

odhad hodnoty stavebných prác.

– pre posúdenie cenovej ponuky s objemom vykonaných prác
– pre posúdenie objemu vykonaných prác s fakturáciou
– |ne|dokončenej stavby, objektu, stavebných prác
– naviac prác na |ne|dokončenej stavbe, objekte
– chybne, nekvalitne zrealizovaných
– nedokončených, pri odstúpení od zmlúv
– na elimináciu vád, nedorobkov | podľa návrhu sanácie |
– pri nesprávne vystavených daňových dokladch z hľadiska času | DPH…|
– pre posúdenie súladu rozpočtu so zmluvou o dielo a s projektom

ÚČEL:
– pre fyzické a právnické osoby
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

POTREBNÉ PODKLADY:
– zadávateľ Znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa
– predmet ohodnotenia stavebných prác
– zmluvy o dielo | najmä ocenenia výkonov a dodávok, prác |
– stavebné povolenie alebo ohlásenia výkonu stavebných prác na príslušnom stavebnom úrade
– sporné faktúry | daňové doklady zhotoviteľa vrátane súpisu vykonaných prác |
– Stavebný denník s popisom vykonávaných prác
– Technická dokumentácia | architektúra, statika, profesie hodnotených prác |
– výkazy výmer k technickej dokumentácii | zabudovaných prvkov najmä výstuž |
– iné podklady potrebné pre posúdenie veci

pozemnÉ stavbY.

posúdenie pozemných stavieb,kvality prác, porúch budov a reálnej deľby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie:
– pozemných stavieb,
– bytových budov, nebytových budov,
– bytov, nebytových priestorov,
– športovísk a inžinierskych stavieb neobsiahnutých v iných odvetviach odboru Stavebníctvo.
Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie.

ÚKON:
– posúdenie zabudovaných stavebných konštrukcií | súlad s technickou dokumentáciou a STN |
– posúdenie vzniku druhu porúch stavieb
– posúdenie kvality vykonaných stavebných prác | súlad s technickou dokumentáciou a STN |
– technickú deliteľnosť stavieb | reálnu deľbu nehnuteľností |
– iné

ÚČEL:
– vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva | reálna deľba |
– pre fyzické a právnické osoby
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

chaty, garáže, drobné stavbY.

VŠEOBECNÁ HODNOTA INÝCH OBJEKTOV

ÚČEL:
– uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva, | pre hypotéku |
– prevod nehnuteľnosti,
– zápis rozostavaného domu do katastra nehnuteľností
– dohodu pri dedičskom konaní
– pre darovaciu zmluvu
– vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
– náhradu škody na nehnuteľnosti
– exekučné konanie  prípadne konkurzné konanie
– stanovenie výšky nepeňažného vkladu do spoločnosti
– rozdelenie nehnuteľnosti
– súdne, civilné, trestné konanie, pre orgán verejnej moci
– iný účel

POTREBNÉ  INFORMÁCIE A PODKLADY:
– zadávateľ znaleckého posudku | Meno , Priezvisko , Adresa |
– predmet ohodnotenia | Adresa , počet podlaží, tvar |
– číslo listu vlastníctva, kataster, obec, | číslo parciel pozemkov ohodnotenia |
– nadobúdacie doklady | kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie  |
– geometrický plán | najmä pri rozostavanej stavbe |
– kolaudačné rozhodnutie, pridelenie súpisného čísla, potvrdenie obce o veku
– projekt stavby | situácia, pôdorysy, rezy; kompletná; ak nie vyhotoví znalec |
– stavebné povolenie | pri rozostavanej stavbe alebo prístavbe |
– iné doklady, ak ide o zmenu stavy, účelu stavby | rozhodnutia  úradov |

ponúkanÉ službY.

POSUDKY V NITRIE UŽ OD 24 HODÍN, ZĽAVY

druhY posudkoV.

posudky z odboru stavebníctvo
odhad hodnoty nehnuteľností odhad hodnoty stavebných práC
posudky - pozemné stavby
-|- hypotéky -|- kúpa, predaj -|- zápis rozostavanej stavby do katastra -|- pri majetkovom vysporiadaní -|-
ku daňovému priznaniu pri prevode nehnuteľnosti -|-
iný účel posudku

pokrytÉ okresY.

Nitra -|- ZLATÉ MORAVCE -|- ŠAĽA -|- NOVÉ ZÁMKY -|- KOMÁRNO -|- LEVICE -|- TOPOĽČANY -|- HLOHOVEC -|- TRNAVA -|- GALANTA -|- PARTIZÁNSKE -|- INÉ MESTÁ PO DOHODE

druhy nehnuteľnostÍ.

vŠETKY NEHNUTEĽNOSTI
POSUDKY: bytov -|- nebytových priestorov -|- rodinných domov -|- pozemkov a záhrad -|- obytných domov -|- administratívnych budov -|- priemyselných budov, skladov a hál -|- garáží a chát -|- drobných stavieb -|-
iných stavieb

bankovÉ domY.

posudky pre VŠETKY BANKY -|- SLSP -|- VÚB -|- ČSOB -|- mBank -|- PRIMA BANKA -|- UniCredit BANK -|- TATRA BANKA -|- 365 BANKA -|- FIO BANKA -|- BKS Bank -|- Oberbank -|- BKS Bank -|- Wüstenrot -|- PSS Prvá Stavebná Sporiteľňa

zľavY za vernosŤ.

ZĽAVY pri opakovanom vyhotovení posudku -|- pri založení pozemku -|- pri zápise rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností -|- stanovenie budúcej hodnoty nehnuteľnosti -|- po dokončení nehnuteľnosti -|- pri refinancovaní nehnuteľnosti

sprostredkovateľskÝ prograM.

pre finančných poradcov, realitných maklérov, ale aj súkromné osoby je zavedený zaujímavý sprostredkovateľský odmeňovací systém

orientačnÉ cenovÉ reláciE.

CENY SÚ INFORMATÍVNE BEZ dph. BUDÚ UPRESNENÉ PO ZASLANÍ INFORMáCIÍ

rodinnÉ domY.

už od €225

bytY, nebytové priestorY.

už od €165

pozemky

pozemkY.

už od €150

ostatné budovy

ostatnÉ
budovY.

už od €300

pozemnÉ stavbY.

na dotaz

chatY, chalupY,

už od €225

garážE drobné stavbY.

už od €180

stavebné prácE.

na dotaz

zadaŤ dopyT.

FORMULÁR PRE ZADANIE DOPYTU POSUDKU

dopytovÝ formuláR skrátenÝ

Zadajte titul pred a za menom
Zadajte Vaše krstné meno
Zadajte Vaše priezvisko
Zadajte Váš kontaktný telefón
 • Rodinný dom
 • Pozemok
 • Garáž
 • Drobná stavba ( aj pri dome )
 • Prístavba
 • Byt
 • Nebytový priestor
 • Chata
 • Chalupa
 • Administratívna budova
 • Priemyselná budova, Hala
 • Bytový dom
 • Polyfunkčný objekt
 • Inžinierska stavba
 • Iný objekt posúdenia | napíšte do poznámky |
Zadajte jednu možnosť
 • Rodinný dom
 • Pozemok
 • Garáž
 • Drobná stavba ( aj pri dome )
 • Prístavba
 • Byt
 • Nebytový priestor
 • Chata
 • Chalupa
 • Administratívna budova
 • Priemyselná budova, Hala
 • Bytový dom
 • Polyfunkčný objekt
 • Inžinierska stavba
 • Iný objekt posúdenia | napíšte do poznámky |
Zadajte jednu možnosť
 • Rodinný dom
 • Pozemok
 • Garáž
 • Drobná stavba ( aj pri dome )
 • Prístavba
 • Byt
 • Nebytový priestor
 • Chata
 • Chalupa
 • Administratívna budova
 • Priemyselná budova, Hala
 • Bytový dom
 • Polyfunkčný objekt
 • Inžinierska stavba
 • Iný objekt posúdenia | napíšte do poznámky |
Zadajte jednu možnosť
Zadajte jednu alebo viac možností ak sa vyskytuje
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
 • Stanovenie stupňa rozostavanosti
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
 • Stanovenie veľkosti spoluvlastníckych podielov
 • Iná úloha | napíšte do poznámky |
Vyberte jednu z možností
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
 • Stanovenie stupňa rozostavanosti
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
 • Stanovenie veľkosti spoluvlastníckych podielov
 • Iná úloha | napíšte do poznámky |
Vyberte jednu z možností ak je viac úloh posudku
 • Uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenia záložného práva
 • Dohoda o výške ceny pri prevode nehnuteľnosti | kúpa, predaj |
 • Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Dohodu o zriadení vecného bremena za odplatu
 • Dohoda pri dedičskom konaní
 • Darovacia zmluva
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Exekučné konanie
 • Konkurzné konanie
 • Rozdelenie nehnuteľnosti
 • Refundácia škodovej udalosti
 • Výška nepeňažného vkladu do spoločnosti
 • Iný účel | napíšte do poznámky |
Vyberte jednu z možností
 • Uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenia záložného práva
 • Dohoda o výške ceny pri prevode nehnuteľnosti | kúpa, predaj |
 • Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Dohoda o zriadení vecného bremena za odplatu
 • Dohoda pri dedičskom konaní
 • Darovacia zmluva
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Exekučné konanie
 • Konkurzné konanie
 • Rozdelenie nehnuteľnosti
 • Refundácia škodovej udalosti
 • Výška nepeňažného vkladu do spoločnosti
 • Iný účel | napíšte do poznámky |
Vyberte jednu z možností ak je viac účelov posudku
 • 1 rovnopis
 • 2 rovnopisy
 • 3 rovnopisy
 • 4 rovnopisy
 • 5 rovnopisov
 • 6 rovnopisov
 • 7 rovnopisov
 • 8 rovnopisov
 • 9 rovnopisov
 • 10 rovnopisov
Zadajte Počet rovnopisov
 • 1 ks
 • 2 ks
 • 3 ks
 • 4 ks
 • 5 ks
 • 6 ks
 • 7 ks
 • 8 ks
 • 9 ks
 • 10 ks
Zadajte Počet kusov cd žiadaných bankou
 • do 24 hodín
 • do 48 hodín
 • do 72 hodín
 • do 96 hodín
 • do 5 dní
 • do 7 dní
 • do 9 dni
 • do 12 dní
 • do 14 dní
 • do 21 dní
 • do 30 dni a viac
Zadajte Maximálnu Vami akceptovanú dobu dodania Znaleckého úkonu, (Doba sa počíta od obhliadky a dodania potrebných podkladov)
Zadajte Adresu hodnotenej nehnuteľnosti
Zadajte jedno alebo viac Čísiel Listov Vlastníctva Nehnuteľnosti
Zadajte jedno alebo viac Parcelných čísel hodnotenej nehnuteľnosti
Zadajte možnosti, ktoré neboli uvedené vo vyššie uvedenom formulári, prípadne Opis Nehnuteľnosti alebo vaše poznámky

informáciE.

INFORMÁCIE ZNALECKEJ A STAVEBNEJ REALITNEJ TEMATIKY

ceny nehnuteľností

kontakT.

kontaktné a obchodné údaje, otváracie hodiny

Znalec z odboru stavebníctvo ev.č.: 915 344
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
37 01 00 Pozemné stavby

Ul. Podhájska 3312/14 A , NITRA-ZOBOR , SK - 949 01

+421 948 28 58 68

znalecnitra@gmail.com

| 47352671 | 1070361193 | SK1070361193 |

bankové spojenie IBAN

SK3909000000005045424328

otváracie hodiny

Po-Pia : 8:00 - 17:00 , So-Ne: zatvorené

Close Menu